SHARE CODE TRANG NGHE NHẠC CỰC KÌ THÚ ZỊ CHO BLOG

TẢN MẠN

Hello, xin chào tất cả các bạn !!! Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn code trang nghe dùng để nghe nhạc cực kì dễ thương & thú vị cho blog :) Không luyên thuyên nữa thì chúng ta bắt đầu nào !!!

THỰC HÀNH

Rất là đơn giản thôi :) Các bạn chỉ cần copy toàn bộ code bên dưới rồi dán vào phần tạo trang mới của blog (nhớ là sửa link bài hát ở cuối cùng cho phù hợp với sở thích của bạn nha)
<style type="text/css">*{margin:0;padding:0;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;-o-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}body,html{margin:0;padding:0;font:16px/1.4 Lato,sans-serif;color:#fefeff;-webkit-font-smoothing:antialiased;font-smoothing:antialiased;font-family:Comic Sans MS}body{background:#000000;-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}h1{font:2.75em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.35em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85)}h2{font:1.45em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.5em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85);text-transform:lowercase}[class^=letter]{-webkit-transition:opacity 3s ease;-moz-transition:opacity 3s ease;transition:opacity 3s ease}.letter-0{transition-delay:.2s}.letter-1{transition-delay:.4s}.letter-2{transition-delay:.6s}.letter-3{transition-delay:.8s}.letter-4{transition-delay:1s}.letter-5{transition-delay:1.2s}.letter-6{transition-delay:1.4s}.letter-7{transition-delay:1.6s}.letter-8{transition-delay:1.8s}.letter-9{transition-delay:2s}.letter-10{transition-delay:2.2s}.letter-11{transition-delay:2.4s}.letter-12{transition-delay:2.6s}.letter-13{transition-delay:2.8s}.letter-14{transition-delay:3s}h1,h2{visibility:hidden;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}h1.transition-in,h2.transition-in{visibility:visible}h1 [class^=letter],h2 [class^=letter]{opacity:0}h1.transition-in [class^=letter],h2.transition-in [class^=letter]{opacity:1}#container{display:table;position:absolute;z-index:20;width:100%;height:100%;text-align:center;cursor:none}#container>div{display:table-cell;vertical-align:middle}#container p{position:absolute;width:100%;left:0;bottom:25px;font-size:.8em;letter-spacing:.1em;font-weight:300;color:#76747a;-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased;font-smoothing:subpixel-antialiased}#container p strong{color:#b3abc5}#container p span{font-size:.75em;padding:0 2px}#canvas{position:absolute;z-index:10;top:0;left:0;width:100%;height:100%;cursor:none}#stats{position:absolute;z-index:10;left:10px;top:10px}.dg.ac{z-index:100!important}.STYLE4{color:#FFF}
</style>
<h1 id="h1"></h1>
<h2 id="h2"></h2>
<h3 id="h3"></h3>
<canvas id="canvas"></canvas>
<script>
var Stats=function(){var e=Date.now(),t=e,i=0,n=1/0,r=0,s=0,o=1/0,a=0,l=0,h=0,c=document.createElement("div");c.id="stats",c.addEventListener("mousedown",function(e){e.preventDefault(),v(++h%2)},!1),c.style.cssText="width:80px;opacity:0.9;cursor:pointer";var u=document.createElement("div");u.id="fps",u.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#002",c.appendChild(u);var d=document.createElement("div");d.id="fpsText",d.style.cssText="color:#0ff;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",d.innerHTML="FPS",u.appendChild(d);var p=document.createElement("div");for(p.id="fpsGraph",p.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0ff",u.appendChild(p);74>p.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#113",p.appendChild(f)}var m=document.createElement("div");m.id="ms",m.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#020;display:none",c.appendChild(m);var g=document.createElement("div");g.id="msText",g.style.cssText="color:#0f0;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",g.innerHTML="MS",m.appendChild(g);var y=document.createElement("div");for(y.id="msGraph",y.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0f0",m.appendChild(y);74>y.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#131",y.appendChild(f)}var v=function(e){switch(h=e){case 0:u.style.display="block",m.style.display="none";break;case 1:u.style.display="none",m.style.display="block"}},b=function(e,t){var i=e.appendChild(e.firstChild);i.style.height=t+"px"};return{REVISION:11,domElement:c,setMode:v,begin:function(){e=Date.now()},end:function(){var h=Date.now();return i=h-e,n=Math.min(n,i),r=Math.max(r,i),g.textContent=i+" MS ("+n+"-"+r+")",b(y,Math.min(30,30-30*(i/200))),l++,h>t+1e3&&(s=Math.round(1e3*l/(h-t)),o=Math.min(o,s),a=Math.max(a,s),d.textContent=s+" FPS ("+o+"-"+a+")",b(p,Math.min(30,30-30*(s/100))),t=h,l=0),h},update:function(){e=this.end()}}};
</script>
<script>
;(function(window) {
var ctx,
hue,
logo,
form,
buffer,
target = {},
tendrils = [],
settings = {};
settings.debug = true;
settings.friction = 0.5;
settings.trails = 20;
settings.size = 50;
settings.dampening = 0.25;
settings.tension = 0.98;
Math.TWO_PI = Math.PI * 2;
// ========================================================================================
// Oscillator
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Oscillator(options) {
this.init(options || {});
}
Oscillator.prototype = (function() {
var value = 0;
return {
init: function(options) {
this.phase = options.phase || 0;
this.offset = options.offset || 0;
this.frequency = options.frequency || 0.001;
this.amplitude = options.amplitude || 1;
},
update: function() {
this.phase += this.frequency;
value = this.offset + Math.sin(this.phase) * this.amplitude;
return value;
},
value: function() {
return value;
}
};
})();
// ========================================================================================
// Tendril
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Tendril(options) {
this.init(options || {});
}
Tendril.prototype = (function() {
function Node() {
this.x = 0;
this.y = 0;
this.vy = 0;
this.vx = 0;
}
return {
init: function(options) {
this.spring = options.spring + (Math.random() * 0.1) - 0.05;
this.friction = settings.friction + (Math.random() * 0.01) - 0.005;
this.nodes = [];
for(var i = 0, node; i < settings.size; i++) {
node = new Node();
node.x = target.x;
node.y = target.y;
this.nodes.push(node);
}
},
update: function() {
var spring = this.spring,
node = this.nodes[0];
node.vx += (target.x - node.x) * spring;
node.vy += (target.y - node.y) * spring;
for(var prev, i = 0, n = this.nodes.length; i < n; i++) {
node = this.nodes[i];
if(i > 0) {
prev = this.nodes[i - 1];
node.vx += (prev.x - node.x) * spring;
node.vy += (prev.y - node.y) * spring;
node.vx += prev.vx * settings.dampening;
node.vy += prev.vy * settings.dampening;
}
node.vx *= this.friction;
node.vy *= this.friction;
node.x += node.vx;
node.y += node.vy;
spring *= settings.tension;
}
},
draw: function() {
var x = this.nodes[0].x,
y = this.nodes[0].y,
a, b;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x, y);
for(var i = 1, n = this.nodes.length - 2; i < n; i++) {
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
x = (a.x + b.x) * 0.5;
y = (a.y + b.y) * 0.5;
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, x, y);
}
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, b.x, b.y);
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
};
})();
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function init(event) {
document.removeEventListener('mousemove', init);
document.removeEventListener('touchstart', init);
document.addEventListener('mousemove', mousemove);
document.addEventListener('touchmove', mousemove);
document.addEventListener('touchstart', touchstart);
mousemove(event);
reset();
loop();
}
function reset() {
tendrils = [];
for(var i = 0; i < settings.trails; i++) {
tendrils.push(new Tendril({
spring: 0.45 + 0.025 * (i / settings.trails)
}));
}
}
function loop() {
if(!ctx.running) return;
ctx.globalCompositeOperation = 'source-over';
ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16,0.4)';
ctx.fillRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
ctx.globalCompositeOperation = 'lighter';
ctx.strokeStyle = 'hsla(' + Math.round(hue.update()) + ',90%,50%,0.25)';
ctx.lineWidth = 1;
if(ctx.frame % 60 == 0) {
console.log(hue.update(), Math.round(hue.update()), hue.phase, hue.offset, hue.frequency, hue.amplitude);
}
for(var i = 0, tendril; i < settings.trails; i++) {
tendril = tendrils[i];
tendril.update();
tendril.draw();
}
ctx.frame++;
ctx.stats.update();
requestAnimFrame(loop);
}
function resize() {
ctx.canvas.width = window.innerWidth;
ctx.canvas.height = window.innerHeight;
}
function start() {
if(!ctx.running) {
ctx.running = true;
loop();
}
}
function stop() {
ctx.running = false;
}
function mousemove(event) {
if(event.touches) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
} else {
target.x = event.clientX
target.y = event.clientY;
}
event.preventDefault();
}
function touchstart(event) {
if(event.touches.length == 1) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
}
}
function keyup(event) {
switch(event.keyCode) {
case 32:
save();
break;
default:
// console.log(event.keyCode);
}
}
function letters(id) {
var el = document.getElementById(id),
letters = el.innerHTML.replace('&amp;', '&').split(''),
heading = '';
for(var i = 0, n = letters.length, letter; i < n; i++) {
letter = letters[i].replace('&', '&amp');
heading += letter.trim() ? '<span class="letter-' + i + '">' + letter + '</span>' : '&nbsp;';
}
el.innerHTML = heading;
setTimeout(function() {
el.className = 'transition-in';
}, (Math.random() * 500) + 500);
}
function save() {
if(!buffer) {
buffer = document.createElement('canvas');
buffer.width = screen.availWidth;
buffer.height = screen.availHeight;
buffer.ctx = buffer.getContext('2d');
form = document.createElement('form');
form.method = 'post';
form.input = document.createElement('input');
form.input.type = 'hidden';
form.input.name = 'data';
form.appendChild(form.input);
document.body.appendChild(form);
}
buffer.ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16)';
buffer.ctx.fillRect(0, 0, buffer.width, buffer.height);
buffer.ctx.drawImage(canvas,
Math.round(buffer.width / 2 - canvas.width / 2),
Math.round(buffer.height / 2 - canvas.height / 2)
);
buffer.ctx.drawImage(logo,
Math.round(buffer.width / 2 - logo.width / 4),
Math.round(buffer.height / 2 - logo.height / 4),
logo.width / 2,
logo.height / 2
);
window.open(buffer.toDataURL(), 'wallpaper', 'top=0,left=0,width=' + buffer.width + ',height=' + buffer.height);
// form.input.value = buffer.toDataURL().substr(22);
// form.submit();
}
window.requestAnimFrame = (function() {
return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || function(fn) { window.setTimeout(fn, 1000 / 60) };
})();
window.onload = function() {
ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
ctx.stats = new Stats();
ctx.running = true;
ctx.frame = 1;
logo = new Image();
logo.src = 'https://anonyviet.com/php/hackerhtml/logo.png';
hue = new Oscillator({
phase: Math.random() * Math.TWO_PI,
amplitude: 85,
frequency: 0.0015,
offset: 285
});
letters('h1');
letters('h2');
document.addEventListener('mousemove', init);
document.addEventListener('touchstart', init);
document.body.addEventListener('orientationchange', resize);
window.addEventListener('resize', resize);
window.addEventListener('keyup', keyup);
window.addEventListener('focus', start);
window.addEventListener('blur', stop);
resize();
if(window.DEBUG) {
var gui = new dat.GUI();
// gui.add(settings, 'debug');
settings.gui.add(settings, 'trails', 1, 30).onChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'size', 25, 75).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'friction', 0.45, 0.55).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'dampening', 0.01, 0.4).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'tension', 0.95, 0.999).onFinishChange(reset);
document.body.appendChild(ctx.stats.domElement);
}
};
})(window);
</script>
<script> alert(NHÌN CÁI LỒN !!! BẤM OK ĐI :))</script>
<!-- Start Page Loading -->
<style>
/*----------------------------------------
  Pre-loader
------------------------------------------*/
#loader-wrapper {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 z-index: 1000;
}

#loader-wrapper .loader-section {
 position: fixed;
 top: 0;
 width: 51%;
 height: 100%;
 background: #eceff1;
 z-index: 1000;
 -webkit-transform: translateX(0);
 -ms-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
}

#loader-wrapper .loader-section.section-left {
 left: 0;
}

#loader-wrapper .loader-section.section-right {
 right: 0;
}

#loader {
 display: block;
 position: relative;
 left: 50%;
 top: 50%;
 width: 150px;
 height: 150px;
 margin: -75px 0 0 -75px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #3498db;
 -webkit-animation: spin 2s linear infinite;
 animation: spin 2s linear infinite;
 z-index: 1001;
}

#loader:before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 5px;
 left: 5px;
 right: 5px;
 bottom: 5px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #e74c3c;
 -webkit-animation: spin 3s linear infinite;
 animation: spin 3s linear infinite;
}

#loader:after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 15px;
 left: 15px;
 right: 15px;
 bottom: 15px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #f9c922;
 -webkit-animation: spin 1.5s linear infinite;
 animation: spin 1.5s linear infinite;
}

#loader-logo {
 display: block;
 position: absolute;
 left: 48%;
 top: 46%;
 background: url("https://i.imgur.com/Nj02xhh.png") no-repeat center center;
 z-index: 1001;
}

@-webkit-keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  -ms-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  -ms-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

@keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  -ms-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  -ms-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

.loaded #loader-wrapper {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateY(-100%);
 -ms-transform: translateY(-100%);
 transform: translateY(-100%);
 -webkit-transition: all 0.3s 1s ease-out;
 transition: all 0.3s 1s ease-out;
}

.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-left {
 -webkit-transform: translateX(-100%);
 -ms-transform: translateX(-100%);
 transform: translateX(-100%);
 -webkit-transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
 transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
}

.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-right {
 -webkit-transform: translateX(100%);
 -ms-transform: translateX(100%);
 transform: translateX(100%);
 -webkit-transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
 transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
}

.loaded #loader {
 opacity: 0;
 -webkit-transition: all 0.3s ease-out;
 transition: all 0.3s ease-out;
}

.progress {
 background-color: rgba(255, 64, 129, 0.22);
}

/* JavaScript Turned Off */
.no-js #loader-wrapper {
 display: none;
}

</style>
<div id='loader-wrapper'>
<div id='loader'></div>
<div class='loader-section section-left'></div>
<div class='loader-section section-right'></div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
 /*Preloader*/
 $(window).on('load', function() {
  setTimeout(function() {
   $('body').addClass('loaded');
  }, 200);
 });

 $(function() {

  "use strict";

  var window_width = $(window).width();
  var openIndex;
  // Detect touch screen and enable scrollbar if necessary
  function is_touch_device() {
   try {
    document.createEvent("TouchEvent");
    return true;
   } catch (e) {
    return false;
   }
  }
 });
//]]>
</script>
<!-- End Page Loading -->
<!-- THAY LINK NHẠC -->
<iframe src="https://www.nhaccuatui.com/mh/auto/AOmiZyQWXHMB" width="0" height="0" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
<!-- THAY LINK NHẠC -->

LỜI KẾT

Nếu thấy bài viết hay & hữu ích hãy click quảng cáo ủng hộ mình nhà !!! Cho mình xin tý động lực để phát triển tiếp ý mà :)
Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!
Tác giả: Lê ANh Đức

Tôi là Lê Anh Đức


 • - Đời người có ai là hoàn hảo ? Bởi thế, trong quá trình viết bài tôi có thể tôi sẽ có nhiều sai sót. Rất mong các bạn góp ý để tôi dần hoàn thiện hơn
  - Mọi ý kiến , thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  • Email: www.leanhduc.tk@gmail.com
  • Facebook: Lê Anh Đức
  ^_^
  =r
  :))
  ;)
  =))
  :((
  <3
  ==
  :v
  :)
  :(
  :*
  :D
  (yy)
  (y)
  =hi
  :P
  =s
  =ok
  =clap
  =he
  =hl
  =hr
  :-)
  =hup
  =hd
  =l
  =ht
  =aa
  =no
  =hum
  =haizz
  =ask

  29 nhận xét:

  1. dạo này hoạt động gắt quá haha =)) bài ra liên tục <3

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Phải rồi :) chuẩn bị cho kì nghỉ dài nên tranh thủ lúc rảnh up bài thôi (y)

    Xóa
  2. Trả lời
   1. Xin chế đấy ạ (yy) Click dăm ba cái thôi...spam đâu có lên $ mà khéo còn bị khóa oan Tài khoản của tui :((

    Xóa
  3. E ghóp í tí nè, a giảm bớt một Cái qc bên hông trang đi sẽ đẹp hơn chứ để hai cái trên mobile nó đè lên nhau nhìn xấu lắm

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Cảm ơn em nhiều nha :D anh đang cố bú nốt tý tiền của gg để đặt ngưỡng thanh toán :v sau đó sẽ gỡ...<3

    Xóa
  4. https://adminthaoxamlone.blogspot.com/p/mp3.html

   hihi

   Trả lờiXóa

  Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé !

  Xem hướng dẫn bình luận tại đây

  HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

  Chèn link

  Sử dụng thẻ sau: <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

  Chèn hình ảnh

  [img] LINK_ANH [/img]Sử dụng công cụ upload ảnh tại đây

  Định dạng chữ

  <b> Chữ in đậm </b>
  <i> Chữ in nghiêng </i>
  <u> Chữ gạch chân </u>
  <strike> Chữ gạch ngang </strike>

  Chèn một đoạn Code

  Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
  Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

  Đã hiểu
  Liên hệ hợp tác & phát triển
  www.leanhduc.tk@gmail.com